اهمیت کتاب درسی

آشتی با کتاب درسی

بی توجهی به کتاب درسی مسئله ای است که طی سالیان گذشته در سیستم آموزشی کشور نهادینه شده !

رسالت اصلی معلمان و مشاوران آموزشی باید آشتی دانش آموزان با کتب درسی باشد

 

نظرات

دیدگاه ارسال کنید